Adecto Sp. z o.o.

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy

KRS 0000717842, NIP 527-28-37-482, REGON 369442568

Kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 PLN