Adecto Sp. z o.o.

Od początku działalności koncentruje się na badaniu potrzeb Klienta

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest ADECTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844,
ul. Grzybowska 87.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pomocą wiadomości e-mail IOD@adecto.pl lub listownie pod adresem pocztowym:
ADECTO Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
3. Państwa dane są przetwarzane przez ADECTO Sp. z o.o. w celu utrzymywania kontaktów
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie przesłanki prawnie
uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO).
4. Zgodnie z Art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO dane przez nas zbierane są adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane.
5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych:
5.1. Dane będą udostępniane Towarzystwom Ubezpieczeniowym, z którymi ADECTO Sp. z o.o. ma
podpisane stosowne umowy agencyjne w celu realizacji usługi, której jest Pani/Pan odbiorcą.
5.2. Towarzystwa Ubezpieczeniowe stają się z chwilą wykonania kalkulacji odrębnym
Administratorem Danych Osobowych.
5.3. Dane mogą również być powierzane podmiotom, które świadczą na rzecz ADECTO Sp. z o.o.
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług internetowych),
z zastrzeżeniem, że podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na zlecenie ADECTO Sp. z o.o.
i nie nabywają samodzielnych praw do ich przetwarzania.
6. Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia końca realizacji usługi a w przypadku usług
ubezpieczeniowych od końca okresu ubezpieczenia, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
W przypadku braku realizacji usługi dane będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia uzyskania
zgody na ich przetwarzanie od osoby, której dane dotyczą.
7. ADECTO Sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu kierowania dedykowanych
treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania.
8. Nasza strona internetowa www.adecto.pl korzysta z „cookies”, aby świadczyć usługi na
najwyższym poziomie.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując
się z nami zgodnie z pkt. 2 niniejszej polityki.
12. Skorzystanie z prawa wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgodny nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem
możliwości nawiązania kontaktu przez ADECTO Sp. z o.o.

O NAS

Adecto Sp. z o. o. od początku działalności koncentruje się na badaniu potrzeb Klienta i dostosowaniu oferty rynkowej do jego wymagań. W swojej codziennej pracy stosujemy najwyższe standardy obsługi: słuchamy, doradzamy i wspieramy w wyborze adekwatnego do zagrożenia zakresu ochrony.

Dane spółki

Adecto Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS 0000717842,
NIP: 527-28-37-482, REGON 369442568, Kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 PLN

biuro

Adecto Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa
+48 669 982 060
ubezpieczenia@adecto.pl
Polityka Prywatności